- پایگاه خبری تحلیلی موج جوان - http://mojejavan.ir -

قصابان وتوزیع کنندگان گوشت قرمزوسایراصناف درگچساران و باشت ازقیمت مصوب تخطی نکنند/اعمال قانون در محل کسب

به گزارش موج جوان نرخنامه جدیدگوشت ازکمسیون نظارت وستادتنظیم بازاردرخصوص انواع گوشت قرمزوسفیدبه واحدهای صنفی ابلاغ گردیده ودرراستای نظارت وبازرسی درجهت کنترل بازاروحفظ حقوق مصرف کننده درطرحی جدیدتوسط تعزیرات حکومتی گچساران وباشت شخص رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان درسریعترین زمان ممکن درهمان محل توزیع وفروش تکلیف متخلفین ومتعرضین به حقوق مصرف کنندگان رابااعمال مجازات قانونی مشخص خواهدنمود.

 

[1]

ارسلان عباسی رئیس تعزیزات حکومتی گچساران و باشت با بیان این که طوفان بازرسی جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان ادامه داردافزود:هیچ توجیهی ازمتخلفین برای افزایش قیمت وتخطی ازنرخ مصوب وجودنداردو دراین مدت تشدیدمجازات وتعزیرمناسب بامتخلفین صورت گرفته است.لذا به اطلاع اصناف وبازاریان می رساند آن دسته از عزیزان متعهدکه وجدان کاری وانضباط صنفی رادرراستای حفظ حقوق مصرف کنندگان انجام دهندشناسایی وبه فضل پروردگارازانها تقدیروتشکربعمل خواهدآمد.

انتهای پیام/سعید روزافزای